Företrädaransvar

Lorem ipsum

Företrädaransvar för ett aktiebolags skatteskulder

Du som företrädare för ett aktiebolag kan i vissa fall bli personlig betalningsansvarig för aktiebolagets förfallna skatteskulder.

Det finns särskilda regler i Skatteförfarandelagen (SFL) för att skydda statens skattefordringar. Enligt dessa regler kan Skatteverket verket genom dom i domstol göra en företrädare för en juridisk person solidarisk betalningsskyldig om denna uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte gjort anmälan om F-skatt, inte gjort föreskrivet skatteavdrag eller lämnat oriktiga uppgifter samt om denne inte betalat skatter och avgifter. Att bolagets skatteskulder inte betalas på förfallodatum brukar anses vara grovt oaktsamt.

Skatterätten är i många hänseenden speciell inom svensk lagstiftning. T.ex. tröskeln för vad som anses vara ”grovt oaktsam” är mycket lägre än de flesta andra områden. Detta innebär med andra ord att betalas inte skatten på förfallodatumet kan bolagets företrädare i princip bli ansvarig för hela beloppet om inte man har vidtagit aktiva ”relevanta avvecklingsåtgärder”. Med detta menar man allmän betalningsinställelse, initierat företagsrekonstruktion eller konkursförfarande.

Tyvärr kan en företrädare bli skadeståndsskyldig mot staten för oreglerade skatter enligt Aktiebolagslagen. Detta kan bli aktuellt då reglerna om plikten att skjuta till kapital vid bildandet av aktie bolaget, begränsningar i bolagets rätt att förfoga över tillskjutet kapital eller reglerna om tvångslikvidation inte följs.

Alltså finns det möjligheter för Skatteverket att göra bolagets företrädare personligt betalningsansvariga för bolagets skatteskulder.

Speciellt reglerna inom SFL har varit föremål för Svenskt näringslivs kritik genom bland annat rapporten ”Skatterättslig företrädaransvar – en fiskal gräddfil?”. Praxis inom området är väldigt sträng vilket innebär att i ca 97 % av fallen vinner Skatteverket i första instans.

Det finns även viss möjlighet till jämkning av företrädaransvaret enligt reglerna inom SFL, men domstolarna brukar vara ganska stränga i sina bedömningar.

Att kunna ha en erfaren skattejurist vid sin sida i tidigt skede, i en sådan här situation kan vara värd mycket både ekonomisk och som stöd för att hantera situationen rätt.

Du kan läsa mer om företrädaransvar här på skatteverkets hemsida.

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig